HMS, kvalitet og miljø 

HMS

HMS-arbeidet skal være i fokus ved planlegging, gjennomføring og avslutning av alle arbeidsoperasjoner. Vest Betong har HMS-fokus på våre prosjekter, typisk innen følgende områder:

 • Orden og ryddighet.
 • Tilgang til nødvendig og hensiktsmessig verne- og sikkerhetsutstyr.
 • Overholde og ivareta gjeldende lover og forskrifter

HMS-arbeidet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. Vektlegging på samarbeid på tvers i organisasjonen er derfor viktig.

Vest Betong AS skal arbeide aktivt i alle ledd:

 • For å unngå arbeidsulykker og personskader.
 • For å unngå skade på utstyr og miljø.

Kvalitet

Kvalitetsplan utarbeides på prosjekt. Denne skal sikre at den bestilte kvaliteten blir levert i prosjektet, og at det foreligger tilstrekkelig planlagte og systematiske tiltak for å oppnå dette.

 • Byggherre skal oppleve oss som en profesjonell og redelig samarbeidspartner.
 • Våre leverandører og samarbeidspartnere skal anse oss som gode og viktige kunder.
 • Skape trygghet, engasjement og stolthet blant våre ansatte.
 • Levere produkt som tilfredsstiller kundens krav.
 • Levere bestilt kvalitet til avtalt tid, uten skader/ulykker.

Miljø

Vest Betong AS ble sertifisert som Miljøfyrtårnvirksomhet i 2021. Det innebærer å følge retningslinjer og krav iht. Stiftelsen Miljøfyrtårn i hele Vest Betong sin virksomhet.

Vi skal rapportere våre miljøprestasjoner i en årlig miljørapport. Vest Betong er i tillegg medlem av Grønt Punkt Norge. Vi har et langsiktig mål om at vårt miljøstyringssystem skal bli sertifisert etter ISO 14001.

Vest Betong har miljøfokus i våre prosjekter, spesielt innen følgende områder:

 • Avfallshåndtering
 • Rent Tørt Bygg-metodikk
 • Minimere støv- og støybelastning på nærmiljøet til byggeplassene

Sertifikater

2023-2024

Startbank leverandør

Last ned

2024-2027

Sentral godkjenning

Last ned

2024-2027

ISO-14001:2015 sertifisering

Last ned

2023-2024

Achilles medlem

Last ned

2020

Godkjent lærebedrift

Last ned

2022

Policy for kvalitet og HMS

Last ned

2022-2025

ISO-9001:2015 sertifisering

Last ned

2023-2024

Achilles UNCE

Last ned